Wend- en weerbaarheid

Jaarverslag 2018

2018 stond voor Bevolkingsonderzoek Oost -naast het uitvoeren van de drie bevolkingsonderzoeken naar kanker- in het teken van:

• aandacht voor het bereik van het bevolkingsonderzoek;
• het binden en boeien van medewerkers;
• het wend- en weerbaar maken van organisatie en collega’s.

Onze focus gaat de komende jaren liggen op het binden en boeien van medewerkers en het wend- en weerbaar maken van onze medewerkers en organisatie. Het binden en boeien is met name van belang bij het borstkankeronderzoek, waarin wij moeten constateren dat de concurrentie op de arbeidsmarkt groot is. Het wend- en weerbaar maken van onze medewerkers vinden wij belangrijk met het oog op alle veranderingen die op ons afkomen.

In de loop van het jaar is een belangrijk gegeven toegevoegd, namelijk het voornemen van de vijf screeningsorganisaties om te gaan fuseren. Een fusie zal bijdragen aan de kwaliteit en continuïteit van het bevolkingsonderzoek, maar één landelijke screeningsorganisatie zal ook adequater kunnen inspelen op innovaties.

Eind 2018 hebben de bestuurders van de screeningsorganisaties na overleg met hun Raden van Toezicht een intentieverklaring voor deze fusie ter advisering voorgelegd aan hun respectievelijke ondernemingsraden en de personeelsvertegenwoordiging i.o. van de FSB.

Het ministerie van VWS heeft in het voorjaar 2018 het initiatief genomen voor een onderzoek naar het gewenste besturingsmodel voor de screeningsorganisatie(s). Dit onderzoek is uitgevoerd door het adviesbureau AEF en in december 2018 aangeboden aan het ministerie. Ook in dit advies staat aangegeven dat een fusie van de vijf screeningsorganisaties wenselijk is.

Quote persoon

“Ik wil graag een omgeving creëren voor onze medewerkers waarin ze zich kunnen ontwikkelen en zich wel voelen.”

Aart van Walstijn – Bestuurder Bevolkingsonderzoek Oost

KernwaardenBevolkings

onderzoek Borstkanker

BK2020

Dit jaar is de regionale werkgroep BK2020 ingericht, deze werkgroep is verantwoordelijk voor de implementatie van BK2020 in het jaar 2019. Het doel van het project is het gefaseerd aanbesteden, vervangen en overdragen aan de beheerorganisatie van de mammografen, de bekijkstations, het beeldopslagsysteem en het informatiesysteem iBOB voor ScreenIT, alsmede, daar waar mogelijk, het optimaliseren van het BK-proces.

Opleiding MB’er in de screening

Dit jaar hebben we de opleiding MB’er in de screening ingevoerd; MBO’ers met een medische en/of technische achtergrond die opgeleid worden tot screeningsassistent MB'er. Er zijn vier nieuwe collega’s met succes opgeleid. De opleiding zal de komende jaren worden gecontinueerd om voldoende MB’ers op te leiden zodat we de continuïteit van de screening kunnen borgen.

Verstuurde uitnodigingen

2018

verstuurde uitnodigingen
255.100
Onderzochte vrouwen
201.726
Verstuurde uitnodigingen

2018

 • verstuurde uitnodigingen: 255.100
 • Onderzochte vrouwen: 201726

verstuurde uitnodigingen
261.186
Onderzochte vrouwen
204.826

2017

Verstuurde uitnodigingen
Verstuurde uitnodigingen

2017

 • verstuurde uitnodigingen: 261.186
 • Onderzochte vrouwen: 204.826

verwijsadvies

Aantal onderzochte vrouwen met verwijsadvies voor nader onderzoek

2018 4279
2017 4.925

Geen deelname

Aantal vrouwen dat zich niet heeft laten onderzoeken

2018 55.146
2017 58.120

Afmeldingen

Aantal vrouwen die zich afmeldden of wegbleef zonder opgave van reden

2018
2017

 • Afmeldingen: 20.672
 • Bleef weg: 34.474
 • Afmeldingen: 22.272
 • Bleef weg: 35.848

Bevolkings

onderzoek Darmkanker

Afschaffen antwoordformulier

We hebben de rol van het antwoordformulier in het proces kritisch bekeken. Mensen die een nieuwe test ontvingen nadat zij eerder het formulier niet goed hadden ingevuld, bleken vaker af te zien van deelname aan het bevolkingsonderzoek. Het antwoordformulier was niet meer noodzakelijk voor deelname en is daarom afgeschaft in 2018.

Actualisatie cliëntenbrieven en folders

De cliëntenbrieven en folders voor de drie bevolkingsonderzoeken worden jaarlijks geactualiseerd. In 2018 heeft een ingrijpende actualisatie van de brieven en folders van het bevolkingsonderzoek darmkanker plaatsgevonden. In samenwerking met het RIVM en de screeningsorganisaties hebben we nieuwe (kern)teksten opgesteld. De brieven zijn kort en bondig geschreven met noodzakelijke en praktische informatie. Voor cliënten met een ongunstige uitslag is een nieuwe uitslagfolder ontwikkeld. De stappen tijdens het (vervolg)onderzoek zijn hierin visueel weergegeven. Het nieuwe materiaal zal met ingang van januari 2019 in gebruik genomen gaan worden.

Verstuurde uitnodigingen

2018

verstuurde uitnodigingen
422.825
Onderzochte mannen en vrouwen
320.908
Verstuurde uitnodigingen

2017

 • verstuurde uitnodigingen 422.825
 • Onderzochte mannen en vrouwen 320908

Verstuurde uitnodigingen

2017

verstuurde uitnodigingen
379.310
Onderzochte mannen en vrouwen
281.519
Verstuurde uitnodigingen

2017

 • verstuurde uitnodigingen 379.310
 • Onderzochte mannen en vrouwen 281.519


FIT

De FIT is een buisje waarmee thuis vier maal in de ontlasting wordt geprikt. Deze ontlasting wordt in een laboratorium onderzocht op de aanwezigheid van sporen van humaan bloed, die kunnen wijzen op (voorlopers van) darmkanker.

Percentage gunstige en ongunstige uitslagen van de FIT

2018
2017

 • Gunstige uitslag: 95,45%
 • Ongunstige uitslag: 4,55%
 • Gunstige uitslag: 94,9%
 • Ongunstige uitslag: 5,1%

Diagnose

Bij 11.910 cliënten is een coloscopie uitgevoerd. Hiervan kreeg 6,7% de diagnose darmkanker. Bij 35,7% werd een ‘advanced adenoom’ vastgesteld en bij 24,7% een ‘non-advanced adenoom’.

 • Darmkanker (6,7%)
 • Advanced adenoom (35,7%)
 • Non-advanced adenoom (24,7%)
 • Geen afwijkingen (20%)
 • Overige bevindingen (12,9%)

Bevolkings

onderzoek Baarmoeder

halskanker

Vervallen wachttijd zelfafnameset

Vrouwen die op basis van de uitnodigingbrief voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker een zelfafnameset aanvragen krijgen deze nu binnen twee weken thuisgestuurd. Voorheen moesten vrouwen wachten tot de herinneringstermijn van 16 weken verstreken was, voordat hun aanvraag voor een zelfafnameset verwerkt werd.

Improve

In 2015 is de IMPROVE studie van start gegaan waarin is onderzocht of een hrHPV-test via het uitstrijkje van de huisarts in het regulier bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker vervangen kan worden door een hrHPV-zelfafnametest (ZAS). Het voornaamste wat is aangetoond, is dat de ZAS en de HPV-testen bij de huisarts even goed presteren voor het opsporen van klinisch relevante afwijkingen. Het RIVM geeft aan dat het veelbelovend is dat uit de IMPROVE-studie blijkt dat de zelfafnameset voor het opsporen van klinisch relevante afwijkingen net zo goed presteert als het uitstrijkje bij de huisarts.

Verstuurde uitnodigingen

2018

verstuurde uitnodigingen 153.189
Onderzochte vrouwen
96.651
Verstuurde uitnodigingen

2017

 • verstuurde uitnodigingen 144.246
 • Onderzochte vrouwen 73.392

Verstuurde uitnodigingen

2017

verstuurde uitnodigingen 144.246
Onderzochte vrouwen
73.392
Verstuurde uitnodigingen

2017

 • verstuurde uitnodigingen 144.246
 • Onderzochte vrouwen 73.392


Deelname en uitslag

Totale deelname: 62,06%

 • 57,99% Van de onderzochte vrouwen heeft het onderzoek gedaan door middel van een uitstrijkje bij de huisarts. Hiervan kreeg 8,09 % de uitslag HPV+
 • 4,03% Van de onderzochte vrouwen heeft het onderzoek gedaan via een ZAS. Hiervan kreeg 6,80% de uitslag HPV+

Uitslag cytologie uitstrijkjes

29,41% van de vrouwen met HPV+ en cytologiebeoordeelde uitstrijkjes is doorverwezen naar de gynaecoloog (vanaf PAP2)

 • Pap 0 (0,67%)
 • Pap 1 (65,27%)
 • Pap 2 (13,57%)
 • Pap 3 (14,63%)
 • Pap 4 (1,17%)
 • Pap 5 (0,04%)

Informatiebeveiliging

In mei 2018 heeft de externe informatiebeveiligingsaudit plaatsgevonden op basis van de NEN 7510 norm en ISO27001. De audit is met positief resultaat afgesloten. Er zijn geen tekortkomingen gesignaleerd. In 2018 is de vakgroep Informatiebeveiliging gestart om informatiebeveiliging binnen Bevolkingsonderzoek Oost te borgen.

AVG

Met ingang van 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) toegepast. In deze verordening is beschreven welke rechten burgers kunnen uitoefenen met betrekking tot hun persoonsgegevens. Er is een landelijke functionaris gegevensbescherming en per screeningsorganisatie een security officer aangesteld.

DEELNAME AAN DE ONDERZOEKEN IN DE AFGELOPEN JAREN

2015 201.215
2016 205.289
2017 204.826
2018 201.726
2015 167.533
2016 211.303
2017 281.519
2017 73.392
 • Bevolkingsonderzoek borstkanker
 • Bevolkingsonderzoek darmkanker
 • Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

Begin 2017 is het vernieuwde bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker van start gegaan, waardoor we de cijfers niet meer kunnen vergelijken met voorgaande jaren.

Cliënten

reacties

92%Borstkanker
6%Darmkanker
2%Baarmoeder-halskanker
33%Compli-menten
60%Klachten
4%Vragen
3%Sugges-
ties

Personeel

158
14

2018

totaal: 172
157
17

2017

totaal: 174
2018

Aantal fte: 122,83

2017

Aantal fte: 122,69


2018

Gezondheidspercentage: 93.5%

2017

Gezondheidspercentage: 93.8%


Financiële gegevens

Solvabiliteit


23
%
2018 23%
2017 20,4%

Investeringen


1166000
2018 1.166.000
2017 275.030
2016 69.800

(aantal x 10.000)


Liquiditeitspositie


4.700.000
2018 4.700.000
2017 6.800.000
2016 5.800.000

(aantal x 1.000.000)